Welkom bij de 16e Montessori te Gaasperdam

De 16e Montessorischool ‘Gaasperdam’ is de enige openbare basisschool voor Montessorionderwijs in Amsterdam Zuidoost. De school is toegankelijk voor kinderen ongeacht de levensovertuiging of het geloof van de ouders.
Wij streven naar een sociale gemeenschap binnen de school waar leerlingen en leerkrachten uit verschillende culturen en met verschillende levens- en/of geloofsovertuigingen samen werken, samen leren, samen spelen en van elkaar leren.

Het schoolgebouw 

De 16e Montessorischool Gaasperdam bevindt zich in Amsterdam Zuidoost in de wijk Gein.
De school ligt samen met een andere basisschool op een plein. Op het terrein staat ook een gebouw van de naschoolse opvang. Het schoolgebouw is in 1985 in samenwerking met het toenmalige team ontworpen door de architect Rob van der Velde.Na jaren intensief gebruik zijn wij nog steeds tevreden over de vormgeving van de school. De groepslokalen zijn gegroepeerd rond een ruime, lichte hal. In die hal is ruimte voor de bibliotheek en diverse groepsactiviteiten. Team, kinderen, ouders en bezoekers ervaren het gebouw als een prettige, uitnodigende werkplek.

Visie en kernwaarden

De visie van de 16e Montessorischool geeft aan wie we willen zijn en geeft richting aan waar we naar toe willen.

We hebben de ambitie als school alle voorwaarden te scheppen waarbinnen kinderen de ruimte krijgen om te worden wie ze zijn, gelukkig te zijn en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Kinderen floreren in een goed pedagogisch klimaat, op een school waar kinderen zich welkom en veilig voelen, waar ze werkelijk gezien worden. Wij besteden veel aandacht aan dit klimaat. Elke morgen krijgen alle kinderen een hand van de leerkracht bij hun klas In de klas wordt veel aandacht besteed aan samenwerken, aan elkaar helpen, aan een rustige werksfeer en aan het rekening houden met elkaar. Leerlingen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een groep, waardoor kinderen ervaren hoe het is om de jongste, middelste of oudste te zijn. Ze leren van en met elkaar. Daarbij doorbreken we regelmatig de grenzen van de eigen klas. Bovenbouwleerlingen lezen boekjes voor aan jonge kinderen. Middenbouwleerlingen ontwerpen een eigen les en delen deze met een andere groep. De leerkrachten dragen daarbij zorg voor hun eigen leerlingen, maar ook voor die uit een andere groep: er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen en daarmee het pedagogisch klimaat.

Kinderen die nu op de 16e Montessorischool starten zullen over 20 tot 25 jaar gaan werken. Wij kunnen niet voorspellen hoe de wereld er dan uit zal zien maar wel dat de digitalisering veel verder zal zijn dan nu. Op de 16e Montessorischool nemen we de leerlingen mee in de digitale mogelijkheden van nu om zo goed mogelijk voor bereid te zijn in de wereld van morgen. Wij zien nieuwe technologieën niet als doel op zich, maar een middel dat samen met (traditionele) concrete (Montessori)middelen worden ingezet.

De visie van school vindt zijn essentie in de kernwaarden van Maria Montessori en deze zijn voelbaar en zichtbaar binnen ons onderwijs. Deze waarden zijn ingebed in onze klassen, worden doorleeft door onze leraren en uitgedragen door de gehele school. Er zijn drie kernwaarden die voor ons belangrijk zijn. Dat is de groeiende zelfstandigheid, de voorbereide omgeving, vrijheid in gebondenheid en een veilige leeromgeving.

Groeiende zelfstandigheid                                                                                                                                       

Wij plaatsen deze Montessori-waarden in het actuele perspectief van de omgeving en samenleving waarbinnen onze kinderen zich ontwikkelen. Maria Montessori gaat uit van voortdurende zelfontplooiing van het individu, wij ook: Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze, met eigen voorkeuren en eigen talenten. ‘Help mij het zelf doen’ is een belangrijk citaat en hierin ligt de kern van de groeiende zelfstandigheid die volgens Montessori de sleutel tot de vorming van de hele persoonlijkheid is. Dat betekent dat als kinderen zelf beslissingen kunnen nemen, zij onafhankelijker zijn van anderen. Hierdoor worden kinderen zelfredzaam. Uiteindelijk groeit een kind er naar toe medeverantwoordelijk te zijn.

Voorbereide omgeving

Om deze waarden vorm en inhoud te geven, ziet Maria Montessori de voorbereide omgeving (leeromgeving) als essentieel onderdeel van onderwijs. Deze voorbereide omgeving is nodig om het kind onafhankelijk te maken van een volwassene. Het is een omgeving die prikkelt tot activiteit, creativiteit en levenslust. Er zijn veel kenmerken van de voorbereide omgeving in onze school en in iedere klas zichtbaar. Het Montessorimateriaal neemt in deze leeromgeving een belangrijke plaats in. Het is aantrekkelijk, eenvoudig aangepast materiaal wat de controle op de fout in zich heeft en isolatie van de eigenschap. Dat betekent dat als het kind een fout maakt, het zelf kan ontdekken en zien aan het materiaal waarvoor het bedoeld is en elk materiaal voor een activiteit ingezet wordt

Vrijheid in gebondenheid  

In de Montessoriomgeving is er sprake van vrijheid in gebondenheid: vrijheid tot handelen, tot denken, tot samenspel en tot bewegen. Het kunnen omgaan met vrijheid en het kunnen maken van keuzes spelen een belangrijke rol in alle fasen van de ontwikkeling. De 16e Montessorischool reikt aan ieder kind de kaders aan waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen.

Veilige leeromgeving

Maria Montessori was ervan overtuigd dat de eerste levensjaren van het grootste belang zijn. Want in de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor de persoonlijkheid van de mens. Een veilige leeromgeving is dan ook uiterst belangrijk. Hierbij spelen duidelijke regels en afspraken in de school en in de klas een belangrijke rol; ze scheppen veiligheid en ruimte voor ontwikkeling. Ze geven duidelijkheid over de mate van vrijheid, waarbinnen leerlingen zich kunnen bewegen. Alleen als de omgeving door het kind als veilig wordt ervaren , komt het tot ontplooiing.                                                          

Op onze school hanteren we heldere regels en afspraken. Aan het begin van het schooljaar worden deze, samen met de leerlingen, door de leerkracht vastgesteld en worden leerlingen mede-eigenaar. Er zijn ook algemene schoolregels die bijdragen aan een veilige en prettige leeromgeving. Alleen als de omgeving door het kind als veilig wordt ervaren, komt het tot leren.                                                          

 

 

 

 


Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl